Sıkça Sorulan Sorular

Doğalgaz Kokusu Alındığında Ne Yapılmalıdır?

• Çakmak veya kibrit yakmayınız.

• Lambaları ve diğer elektrikli cihazları açmayınız, kapamayınız veya  

  fişten çekmeyiniz.

• Kapı ve pencereleri açarak ortamı havalandırınız.

• Doğalgaz vanalarını kapatınız.

• Kapı zilini kullanmayınız ve kullandırmayınız.

• Cep telefonu ve telsiz telefonunuzu kullanmayınız.

• Gaz kokusu olan mahalli terk ediniz.

• Komşudan ya da uygun bir yerden Akmercan

  187 Doğalgaz Acil hattını  arayınız.

• Tesisata kesinlikle müdahale etmeyiniz. Akmercan ekiplerinin

   gelmesini bekleyiniz. 

Sayacım Arızalı Ne Yapmam Gerekiyor?

Sayacınızın fazla yazdığını düşünüyor iseniz bu konuda abone merkezlerimize başvurarak sayaç arıza formu doldurabilirsiniz. Sayaç sesli bir şekilde çalışıyor ya da gaz kullanımı olduğu halde sayaç dönmüyor ise bölgenizdeki müşteri hizmetleri merkezimizi arayabilirsiniz.

İç Tesisat Gaz Açımında İstenen Gerekli Şartlar?

Ekiplerimiz gaz açımına geldiğinde doğalgaz ile ilgili kullanacağınız bütün cihazların kullanıma hazır halde bulunması gerekmektedir. Ayrıca; Ocağın bulunduğu yerde iki adet menfez (havalandırma) bulunmalıdır.

Kombi dışarıda ise; kombi dolabı olmalıdır.

Sayaç dışarıda ise ; muhafazalı bir şekilde olması gerekmektedir.

Gaz Arzı Hangi Durumlarda Durdurulur ve Gaz Açım Süreci Nedir?

Faturanızın son ödeme tarihi 15 günü geçtiğinde gaz arzınız durdurulur ve borcunuzu ödedikten sonra 48 saat içerisinde gazınız açılacaktır.

Konut Abonelikleri Nasıl Yapılır?

Apartman 8 ve üzeri daireden oluşuyorsa noter tasdikli karar   defterine % 51 oy çokluğu ile alınmış "doğalgaz kullanım kararının"  fotokopisi, daire sayısı 7 ve altındaysa abonelik merkezlerimizden alacakları "Bina Bilgi Beyanı" doldurulmalıdır.

İşyeri Aboneliği İçin Neler Yapmam Gerekiyor?

•  Mülk sahibi özel kişi ise; İşyeri tapusu, vergi levhası, yapı izin belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi

• Mülk sahibi tüzel kişi ise; İşyeri tapusu, vergi levhası, yapı izin    belgesi, ticaret sicil gazetesi ilgili sayfa fotokopisi, şirket kaşesi ve İmza sirküleri, işlem yürütecek kişinin nüfus cüzdanı fotokopisi

Depozito İademi Nasıl Alabilirim ?

Güvence bedeli, tüm borçların ödenmiş olması ve nakit olarak alınan güvence bedellerinin ise ilgili mevzuat çerçevesinde güncelleştirilmesi kaydıyla, kapatma  dilekçesi  için abone merkezlerimize giderek talep bulunulmasından itibaren onbeş gün içerisinde aboneye veya onun yetkili temsilcisine iade edilir.

Doğalgazı Daha Ekonomik Nasıl Kullanabilirim ?

Isı yalıtımı yaptırarak.

Pencerelerdeki hava kaçaklarını önleyerek,

Radyatör ile duvar arasına ısı yalıtımı levhası yerleştirerek ,

Radyatörlerde termostatik vana kullanarak ,

Radyatör önünü perde ve oturma grupları ile kapatmayarak ,

Radyatör üzerini ısı geçişini engelleyen ev eşyaları ile kapatmayarak ,

Yakıcı cihazlarınızın yıllık periyodik kontrollerini yetkili servislerine  yaptırarak.

Kaçak ve Usulsüz Doğalgaz Kullanımı Nedir?

Kaçak Doğalgaz kullanımı Dağıtım sistemine veya sayaca ya da

tesisata müdahale edilerek, tüketimin doğru tespit edilmesini

engellemek suretiyle, tüketimin eksik veya hatalı ölçülerek ya da hiç ölçülmeden veya yasal şekilde tesis edilmiş sayaçtan geçirilmeden mevzuata aykırı bir şekilde tüketilmesi, kaçak Doğalgaz kullanımı olarak kabul edilir

Faturaya Nasıl İtiraz Edilir?

Müşteri, fatura bedeline itiraz etme hakkına sahiptir. Müşteri faturaya itirazını, tebliğ tarihinden itibaren son ödeme tarihine kadar dağıtım şirketinin müşteri hizmetleri birimine yapar. Dağıtım şirketi itirazı, itirazın yapıldığı tarihten itibaren on iş günü içinde karara bağlar. İtirazın yapılmış olması ödeme yükümlüğünü ortadan kaldırmaz.

Faturalar Nasıl Ödenecektir?

Faturada belirtilen Doğalgaz tüketim bedeli, belirtilen ödeme günleri içinde ödenir. Zamanında ödenmeyen faturalar, gecikme zammı ile birlikte tahsil edilir. Akmercan ödeme noktalarını web sayfalarımızdan ve faturalarımızdan öğrenebilirsiniz. 

Doğalgaz Borcumu Nasıl Öğrenebilirim ?

Akmercan web sitesinden fatura borcunuzu online sorgulama yaparak öğrenebilirsiniz. 

Tüketim Tespit Edilmesi, Tahakkuk ve Faturalandırma Nasıl Yapılır?

Dağıtım şirketi, mekanik sayaç kullanan abonelerin sayaç endekslerini müşteri bazında bir önceki okuma tarihine göre artı-eksi beş günden fazla sapma olmayacak şekilde, aylık okur. Dağıtım şirketi, Doğalgaz satış miktarını son okuma tarihindeki ile bir önceki okuma tarihi arasındaki iki endeksin farkını alarak Doğalgaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinin 41 inci maddesine göre hesaplar ve tahakkuk bu değer üzerinden yapılır. Sayacın okunamaması

durumunda dağıtım şirketi tarafından müşteri adresine bırakılacak endeks bildirim belgesi en geç üç gün içerisinde müşteri tarafından doldurulup dağıtım şirketine ulaştırılır. 

Müşteri Sözleşmesi Nasıl Sona Erdirilir?

a) Müşterinin veya müşteri nam ve hesabına yetkili temsilcisinin dağıtım şirketine başvurusu üzerine,

b) Müşterinin dağıtım şirketine olan borcunu son ödeme tarihinden itibaren üç ay süre ile ödememesi halinde,

c) Müşterinin vefatının tespiti halinde,

d) Müşterinin tüzel kişiliğinin sona ermesi halinde, dağıtım şirketince en geç üç gün içinde sona erdirilir. 

Doğalgaz Hizmeti Hangi Şartlarda Durdurulur?

Dağıtım şirketi;

a) Müşterinin belli bir süre için Doğalgazı kullanmak istememesi halinde, o döneme kadar tükettiği Doğalgazın bedelini ödemesi şartıyla üç gün içinde,

b) Müşterinin; faturasını son ödeme tarihinden itibaren on beş gün içerisinde ödememesi halinde en az üç gün önceden haber verilmek suretiyle,

c) Mahkeme veya Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Kararına istinaden ya da kaçak veya usulsüz Doğalgaz kullanıldığının tespiti halinde,

d) Abonenin diğer bir adreste bulunan Doğalgaz aboneliği ile ilgili mali yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde,

e) Müşteriden kaynaklanan nedenlerle sayacın en az iki fatura dönemi okunamamasından dolayı dağıtım şirketince bırakılan bildirime üç iş günü içinde cevap verilmemesi halinde,

f) Doğalgaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinin (DMHY) 63 üncü maddedeki hallerde, (DMHY Madde 63- Dağıtım şirketi; sadece, Doğalgaz kaçağı, güvenliğin ciddi bir risk altında olması ile Doğalgazın kalitesi, basıncı ve diğer özelliklerinin can ve mal güvenliği açısından tehlikeye neden olması durumlarında Doğalgazı kesebilir.)

g) Diğer mevzuattan kaynaklanan zorunlu hallerde, Doğalgazı keserek hizmeti durdurabilir ve bu hususlar müşteri sözleşmesinde belirtilir. Yukarıda belirtilen (c) ve (f) bentleri hariç, Doğalgaz hizmet kesintileri mesai saatleri içinde ve resmi tatil günleri dışında yapılır. Ayrıca   yukarıda belirtilen hizmet kesintileri ile ilgili olarak gönderilecek ihbarname açık ve kolay anlaşılabilir bir şekilde düzenlenir, içeriğinde hizmet durdurma tarihi ve gerekçesi ile bu konuda daha fazla bilgi alınabilmesi için dağıtım şirketinin telefon numaraları yer alır. yerine getirmesi ve dağıtım şirketine başvurusu üzerine, müşteriye iki gün içinde yeniden Doğalgaz verilir. 

Sayaçlar Nasıl Kontrol Edilir?

Dağıtım şirketi sayaçların sağlıklı isleyişini bir yılı geçmemek kaydıyla kontrol eder. 

Abone Değişikliklerinde Dağıtım Şirketince Abone Bağlantı Bedeli Alınabilir Mi?

Doğalgaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğine göre; sayaçlar, dağıtım şirketinin mülkiyetinde olup abone bağlantı bedeli dışında hiçbir bedel alınmadan dağıtım şirketince temin edilerek sisteme dahil edilir. Daha önce aynı adresteki aboneden abone bağlantı bedeli alınmış ise tekrar bu bedel alınmaz.

Açma Kapama Bedeli Nedir?

Dağıtım şirketi tarafından mevzuat gereğince Doğalgazı kesilerek hizmeti durdurulan müşterilerine uygulayacağı bedel olup, her yıl bağlantı tarifelerine ilişkin alınan Kurul Kararı ile belirlenmektedir. 

Güvence Bedeli Nedir?

Dağıtım şirketinin alacaklarını garanti altına alabilmek amacıyla mekanik sayaç kullanan abonelerden doğalgaz kullanım sözleşmesinin imzalanması sırasında aldığı bedeldir.

Güvence Bedeli Tarifelerini web adreslerimizden öğrenebilirsiniz. 

Serbest Tüketici Kimdir?

Yurtiçinde herhangi bir üretim şirketi, ithalat şirketi, dağıtım şirketi veya toptan satış şirketi ile Doğalgaz alım-satım sözleşmesi yapma serbestisine sahip gerçek veya tüzel kişidir. 

Serbest Olmayan Tüketici (Abone) Kimdir?

Doğalgazı kendi kullanımı için dağıtım şirketlerinden almak zorunda olan gerçek veya tüzel kişidir.

Müşteri Kimdir?

Doğalgaz abonesi olup, gaz kullanmaya başlayan tüketiciye müşteri denir. 

Doğalgaz Gaz Kullanım Sözleşmesi Nedir?

Abonelik işleminizi yaptırdıktan sonra, sertifikalı tesisatçı firmanın kullanımınıza uygun olarak çizdiği Tesisat Projesinin dağıtım şirketi tarafından onaylandıktan sonra gaz kullanımı için yapılan sözleşmedir.

Abone Bağlantı Bedeli Nasıl Hesaplanır?

Abone bağlantı bedeli, lisans süresinin ilk beş yılı için 150 USD + KDV, beş yıllık lisans süresinin bitiminden, lisans süresinin bitimine kadar ilgili mevzuat kapsamında Kurul tarafından belirlenir.

Örnek; 200 m2`a kadar 150 USD + Sayaç Bedeli 30 USD =180 USD + KDV (%18) = 212,4 USD

Sonraki her 100 m2 için 150 USD + KDV (%18) = 177 USD Karşılıgı TL Tutarı ilave olarak alınacaktır.

Abonelik ve Abone Bağlantı Bedeli Nedir?

Sayaç dahil dağıtım şebekesinin abone iç tesisatına bağlantısı için gereken proje, işçilik, malzeme, kontrol ve onay harcamalarının abone başına düşen payını ifade eden sabit bedeldir. Abone bağlantı bedelinin hesabında iki ayrı tarife grubu bulunmaktadır:

a) Konut ve ısınma amaçlı Doğalgaz kullanan aboneler Şehir içi      Doğalgaz dağıtım tüzel kişilerinin konut ve ısınma amaçlı Doğalgaz kullanan abonelere uyguladığı abone bağlantı bedeline sayaç bağlantı malzemeleri ve sayaç montaj bedelleri dahildir. Bağlantı talebinde bulunulan binadaki daire sayısına göre hesaplanacak bağımsız bölüm sayısında (BBS) 200 m²`ye kadar alan için BBS=1 alınır, bundan sonraki ilave her 100 m²`ye kadar alan için ise BBS bir artırılır. İlk 5 yıllık sürenin dolmasından sonra BBS>1 olan konutlar için alınacak bedel, her yıl Kurul Kararı ile belirlenmektedir. (Bknz: ilgili yıla ait bağlantı                   tarifelerine ilişkin Kurul Kararı) Kurumun yaptığı ihale sonucu lisans almış dağıtım şirketleri lisanslarında belirlenen abone bağlantı bedelini uygular. Söz konusu dağıtım şirketleri için, lisans yürürlük tarihinden başlamak üzere ilk 5 yıllık sürenin dolmasından sonra konut ve ısınma amaçlı Doğalgaz kullanan abonelere uygulayacağı sayaç dahil abone bağlantı bedeli üst sınırı her yıl Kurul Kararı ile yeniden belirlenmektedir. (Bknz: ilgili yıla ait bağlantı tarifelerine ilişkin Kurul Kararı) 4646 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten evvel alınmış bir hak, belge, izin ve yetkilendirmeye müsteniden Doğalgaz dağıtım faaliyetinde bulunan şehir içi Doğalgaz dağıtım tüzel kişilerinin konut ve ısınma amaçlı Doğalgaz kullanan abonelere uygulayacağı sayaç dahil abone bağlantı bedeli üst sınırı her yıl Kurul Kararı ile belirlenmektedir. (Bknz: ilgili yıla ait bağlantı tarifelerine ilişkin Kurul Kararı) Doğalgaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinin 40 ıncı maddesi kapsamında abonelerin yazılı talebi doğrultusunda, dağıtım şirketi tarafından mevcut mekanik sayacın ön ödemeli sayaç ile değiştirilmesi durumunda alınacak bedel her yıl Kurul Kararı ile belirlenmektedir. (Bknz: ilgili yıla ait bağlantı tarifelerine ilişkin Kurul Kararı)

b) Mal ve hizmet üretim amaçlı Doğalgaz kullananlar mal ve hizmet üretim amaçlı Doğalgaz kullanacak abonelere münferit bağlantı yapılacak olması halinde, bağlantı abonenin seçimine bağlı olarak, abone tarafından sertifika sahibi kişilere veya dağıtım şirketlerine yaptırılır. Söz konusu bağlantının abone tarafından dağıtım şirketine yaptırılması halinde, dağıtım şirketinin aboneye uygulayacağı abone bağlantı bedeli; bağlantı ve regülatör sayaç seti bedelleri toplamından oluşur. Abone bağlantı bedeli; bağlantı tipi, mesafe ve regülatör sayaç seti kapasitesine göre hesaplanacak bağlantı maliyetine yüzde 10 ilave edilerek bulunan toplam bedeli geçemez. Talep edilmesi halinde, dağıtım şirketi bağlantı ile ilgili gerçek maliyetlerini onaylı belgelerle ispat etmekle yükümlüdür.

Söz konusu bağlantının abone tarafından sertifika sahibi kişiye yaptırılması halinde, bağlantı ile ilgili vereceği hizmetler için dağıtım şirketinin aboneden alacağı bedel Kurul Kararı ile belirlenmektedir. (Bknz: ilgili yıla ait bağlantı tarifelerine ilişkin Kurul Kararı) Mal ve hizmet üretim amaçlı Doğalgaz kullanacak abonelere münferit bağlantı yapılmayacak olması ve konutlarla aynı binada bulunması halinde, abone bağlantı bedeli, konut ve ısınma amaçlı Doğalgaz kullanan abonelere uyguladığı şekilde BBS üzerinden hesaplanır.

c) Serbest tüketiciler Şehir içi Doğalgaz dağıtım şirketleri serbest tüketicilere; eşit durumda bulunan serbest tüketiciler arasında ayırım yapmaksızın, taraflar arasında belirlenen bağlantı tarifelerini uygular.

NOT 4646 Sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten evvel alınmış kanuni bir hak, belge, izin veya yetkilendirmeye müsteniden Doğalgaz dağıtım faaliyeti yapan şehir içi Doğalgaz dağıtım tüzel kişilerince, 31/12/2003 tarihinden önce bağlantıyı oluşturan unsurlar için her ne ad altında ve tutarda olursa olsun bir bedel alınmış ise aynı bağımsız bölüm, bina veya tesis için bağlantı bedeli alınamaz. Bu hüküm abone bağlantı bedelinin unsurlarından olan sayaç ve sayaç bağlantı              elemanları için de uygulanır.

Abone Bağlantı Bedeli Nedir?

Sayaç dahil dağıtım şebekesinin abone iç tesisatına bağlantısı için gereken proje, işçilik, malzeme, kontrol ve onay harcamalarının abone başına düşen payını ifade eden bedeldir, bu bedel Doğalgaz Piyasası Mevzuatları çerçevesinde belirlenir ve bir defaya mahsus olmak ve iade edilmemek üzere tahsil edilir. 

Doğalgaz Nedir?

Başta Metan (CH4) ve Etan (C2H6) olmak üzere çeşitli karbonhidratlardan oluşan yanıcı bir gaz karışımıdır. Doğalgaz renksiz, kokusuz havadan hafif bir gazdır.